Advocaat bestuursrecht

Een advocaat bestuursrecht kan u bijstaan als u een conflict heeft met een overheidsdienst. Dit kan de gemeente zijn, of de provincie of het Rijk. In dergelijke gevallen maakt u eerst bezwaar tegen een beslissing bij het overheidsorgaan zelf. Dit kan uiteraard ook door één van onze advocaten voor u worden gedaan. Als dit bezwaar ongegrond of niet ontvankelijk wordt verklaard is de gang naar de bestuursrechter mogelijk. Deze beoordeelt dan of de overheid in dit geval een juiste beslissing heeft genomen. Tegen deze beslissing is ook nog hoger beroep mogelijk en eventueel cassatie.

Vergunningen voor burgers en ondernemers

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen aan burgers. Denk aan een parkeervergunning, een bouwvergunning of een kapvergunning. Maar ook ondernemers hebben natuurlijk te maken met vergunningen, zoals in de horeca. Als de gemeente een dergelijke vergunning niet tijdig afgeeft of de vergunning weigert, dan kan het nuttig zijn om u bij bezwaar en beroep te laten bijstaan door een advocaat bestuursrecht. Als een vergunning te laat wordt verleend kunt u schadevergoeding eisen, bijvoorbeeld omdat u de aannemer voor een verbouwing extra moet betalen of omdat uw horecazaak vanwege het uitblijven van de vergunning later dan gepland kon openen. Omdat bestuursrechtelijke regelgeving vaak zeer complex is, is het niet aan te raden om hier zelf in te duiken, maar een ervaren bestuursrecht advocaat in te schakelen die u kan bijstaan.

Bezwaar maken tegen een beslissing van de sociale dienst

Als u niet zelf in uw onderhoudskosten kunt voorzien dan heeft u in Nederland recht op een uitkering van de sociale dienst. Gemeenten hebben deze dienstverlening meestal uitbesteed aan een regionaal orgaan, met uitzondering van de grotere steden. Als u een aanvraag om bijstand indient en deze wordt afgewezen, of u krijgt een korting op uw uitkering omdat de dienst meent dat uw omstandigheden zijn gewijzigd of omdat u van fraude wordt beschuldigd, kunt u tegen deze beslissing bezwaar aantekenen. Dit bezwaar stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders, of in geval van een aparte regionale sociale dienst naar de voorzitter van het bestuur van deze regionale dienst. Na het indienen van bezwaar volgt altijd een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting kunt u zich laten bijstaan.

Naar de bestuursrechter als uw bezwaar ongegrond wordt verklaard

Wordt uw bezwaar door de gemeente of een gemeentelijke regionale dienst ongegrond verklaard of niet ontvankelijk, dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Deze toetst of de gemeente een juiste beslissing heeft genomen. Ook hier is het natuurlijk sterk aan te raden om u door een ervaren advocaat te laten bijstaan. Zo weet u zeker dat uw zaak zo goed mogelijk wordt gepresenteerd en is de kans dus het grootst dat de rechter uiteindelijk in uw voordeel uitspraak doet.

Let op de termijnen bij de gang naar de bestuursrechter

Als u tegen een besluit van een overheidsdienst bezwaar of beroep wilt aantekenen dan is het belangrijk om de hiervoor gestelde termijnen in acht te nemen. Uw brief of mail dient uiterlijk op de laatste dag van deze termijn bij de gemeente of ander overheidsorgaan te zijn ontvangen. Als u te laat bent wordt u niet-ontvankelijk verklaard en dit heeft meestal tot gevolg dat uw bezwaar of beroep niet in behandeling wordt genomen. Uw advocaat bestuursrecht zal er uiteraard voor zorgen dat de termijnen niet worden overschreden, mits u ons kantoor tijdig inschakelt. Houd er daarbij rekening mee dat het bestuderen van een zaak en het formuleren van het bezwaar of beroep de nodige tijd in beslag nemen.

Is een advocaat verplicht bij bestuursrechtelijke zaken?

Deze vraag is simpel te beantwoorden: Nee, u bent niet verplicht om u bij bezwaar en beroep tegen de overheid te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Maar het is wel verstandig om dit te doen of in ieder geval te overwegen. De taal waarin ambtelijke besluiten zijn geformuleerd is vaak zeer formeel en daardoor complex. Om te voorkomen dat u zaken niet goed begrijpt of interpreteert kunt u zich laten bijstaan door een ervaren advocaat bestuursrecht. Dit maakt de kans op een geslaagde procedure uiteraard een stuk groter. Als blijkt dat uw zaak zeer waarschijnlijk geen kans maakt bij de rechter vertellen we u dat uiteraard, zo voorkomt u dat u mogelijk onnodig kosten maakt.

Maak een afspraak als u wilt procederen tegen een bestuursorgaan

Bent u van mening dat een bestuursorgaan zoals een gemeente of een gemeenschappelijke dienst een beslissing heeft genomen die u bestrijdt, of blijft een besluit juist te lang uit? Neem dan contact op via het formulier op deze pagina. Een advocaat bespreekt tijdens een vrijblijvend intakegesprek uw zaak met u en we bekijken samen wat de mogelijkheden zijn. Soms helpt het al als een advocaat een brief of mail stuurt, en is een gang naar de rechter niet eens nodig. Mocht dat wel het geval zijn dan staat uw advocaat bestuursrecht u naar beste kunnen bij om ervoor te zorgen dat een besluit wordt herzien in uw voordeel. Het kennismakingsgesprek is kosteloos, daarna kunt u beslissen of u de zaak wilt voortzetten.