Advocaat gezondheidsrecht

Een advocaat gezondheidsrecht kunt u inschakelen als u een klacht of probleem heeft met een zorgverlener. Maar ook als u de andere partij bent, dus de zorgverlener die met een klacht van een cliënt te maken krijgt, kan de advocaat gezondheidsrecht u bijstaan. Het taakveld van het gezondheidsrecht is zeer breed. Het omvat naast het bij velen bekende tuchtrecht bijvoorbeeld ook procedures bij de fusie van zorginstellingen en bij het opstellen van zorgplannen en de financiering van de zorg. Als er expertise van een advocaat nodig is dan kunt u een beroep doen op een advocaatt voor deskundige juridische ondersteuning, ongeacht of het een zaak is die voor de rechter wordt gebracht of een zaak waarbij alleen juridische ondersteuning en advies zijn gewenst.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over een zorgverlener?

Als u een klacht heeft over een zorgverlener, dan is het aan te raden om dit eerst bij de werkgever aan te kaarten. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat het om een zelfstandig werkende zorgverlener gaat, dan kunt u deze persoon rechtstreeks aanschrijven. Als hier geen adequate reactie op komt dan kan een advocaat gezondheidsrecht een brief sturen. Vaak maakt dit net wat meer indruk. Als ook dit niet de gewenste reactie oplevert, dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. Deze kan bijvoorbeeld een overeenkomst ontbinden of een zorgverlener dwingen om u een andere medewerker toe te wijzen. Natuurlijk is het altijd beter om dit soort zaken in der minne te schikken, daarom wordt mediation ook vaak toegepast bij dergelijke conflicten.

Bezwaar tegen gedwongen opname

Soms kunt u in een situatie terechtkomen waarbij sprake is van gedwongen opname, meestal in een psychiatrische instelling. Dergelijke opname wordt geregeld in de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang. De eerste wet is van toepassing op mensen met een psychiatrische aandoening, zoals een psychose, waarbij zij een gevaar vormen voor zichzelf of voor hun omgeving. De Wet Zorg en Dwang regelt de gedwongen opname van personen die vanwege een psychogeriatrische aandoening niet of niet meer zelfstandig kunnen wonen. Bij deze laatste wet kunt u bijvoorbeeld denken aan mensen met een vorm van dementie. Als u, of een naaste, gedwongen wordt opgenomen in het kader van 1 van deze wetten en u bent het hier niet mee eens, dan kan de advocaat gezondheidsrecht voor u optreden bij de rechtbank om de opname ongedaan te maken. Ook als u opname op een andere locatie wilt vorderen kan één van onze advocaten u bijstaan.

Bent u niet goed behandeld door een medisch specialist?

Als u onder behandeling bent bij een specialist dan gaat u er vanuit dat deze arts u zo goed als mogelijk zal behandelen. Maar het kan gebeuren dat er iets misgaat. Een fout bij een operatie, een verkeerde inschatting van uw klachten. Als de specialist de fout niet wil erkennen en u bij het ziekenhuis geen gehoor vindt, dan kunt u met hulp van uw gezondheidsrecht advocaat een procedure starten voor een schadevergoeding plus uiteraard de erkenning van de fout. De arts kan hiervoor voor het Medisch Tuchtcollege worden gedaagd en een berisping of schorsing opgelegd krijgen.

Medische zaken liggen vaak zeer gevoelig

Het aanhangig maken van een medische kwestie bij de rechter ligt vaak erg gevoelig. U moet er rekening mee houden dat uw medische gegevens en de toedracht van een gebeurtenis openbaar worden op deze manier. Maar als u onrecht is aangedaan of als u een beslissing wilt aanvechten dan is er vaak helaas geen andere mogelijkheid dan een advocaat gezondheidsrecht in te schakelen. Uiteraard zal ons kantoor u zo goed en zo discreet mogelijk van dienst zijn en zullen wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het recht zijn loop heeft. Vooral tuchtrechtzaken kunnen soms zeer langslepend zijn, maar als u en wij overtuigd zijn van uw gelijk dan is het zeker de moeite waard om de zaak aanhangig te maken. Soms kan bemiddeling helpen, in sommige gevallen wil het ziekenhuis of de zorginstelling zelf ook liever geen rechtszaak en zijn zij bereid om de kwestie in der minne te schikken. Als u instemt met een minnelijke schikking wordt hierin vrijwel altijd opgenomen dat een gang naar de rechter over deze kwestie daarmee van tafel is. Hier moet u dus goed over nadenken, of u deze consequentie voor lief wilt nemen.

Kunnen wij u helpen met uw gezondheidsrecht kwestie?

Heeft u een kwestie inzake het gezondheidsrecht en wilt u hierbij gedegen en deskundig juridisch advies? Neem dan contact op via het formulier op deze pagina. Een advocaat maakt dan met u een afspraak om de zaak te bespreken en samen met u te bekijken wat de meest adequate strategie is. Soms is dat de gang naar de rechter, soms is dat een poging tot mediation. Of u een schadevergoeding krijgt uitgekeerd hangt af van de aard en ernst van de zaak. Nederland is geen Verenigde Staten waar soms miljoenen euro’s worden toegekend, maar in Nederland is de trend toch ook steeds vaker om een financiële vergoeding toe te kennen bij een medische fout of kwestie waarbij de eisende partij in het gelijk wordt gesteld.