Arbeidsrecht advocaat

De arbeidsrecht advocaat kan u bijstaan als u in conflict komt met uw werkgever. Dit kan om verschillende redenen zijn. Ontslag is de meest voorkomende reden waarom cliënten een arbeidsrecht advocaat raadplegen. Het ontslag kan in de ogen van de werknemer niet terecht zijn of de voorwaarden voor het ontslag worden aangevochten. Wanneer u wordt ontslagen is dat vaak een heel emotionele periode, het is dan zaak om ervoor te zorgen dat u goed voor uw rechten opkomt. Het is dan zeker aan te raden om hiervoor een ervaren advocaat in te schakelen om u juridisch bij te staan.

Laat uw vaststellingsovereenkomst altijd controleren

Bij ontslag wordt vaak gewerkt met een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden de afspraken die tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt aangaande het ontslag vastgelegd. Het gaat dan niet alleen om de datum van het ontslag, maar ook de voorwaarden, zoals het uitbetalen van verlofdagen, hoe lang mag u nog gebruik maken van de auto van de zaak of een smartphone of laptop die door het bedrijf is verstrekt. Daarnaast wordt in deze overeenkomst ook de ontslagvergoeding vermeld. Deze vergoeding is gebaseerd op uw salaris en het aantal dienstjaren voorafgaand aan het ontslag. Het is belangrijk om de vaststellingsovereenkomst door één van onze advocaten te laten controleren voordat u deze ondertekent. Zo voorkomt u dat wellicht minder krijgt dan waar u recht op heeft.

Een conflict over verlofdagen

Een veel voorkomend onderwerp waarover onenigheid ontstaat tussen de werkgever en werknemer is het opnemen of uitbetalen van verlofdagen. Als de werknemer een overschot aan verlofdagen wil opnemen dan is hij gedurende langere tijd niet beschikbaar. Als de werknemer wil dat verlofuren worden uitbetaald is de werkgever hier soms op tegen omdat het om veel geld gaat. Daarnaast betaalt de werknemer over een dergelijke vergoeding het bijzonder tarief loonbelasting, waardoor uitbetalen een stuk minder aantrekkelijk wordt. Werkgevers willen soms verlofdagen schrappen zonder vergoeding in tijd of geld. Dit mag niet zomaar. Als u en uw werkgever van mening verschillen over hoe om te gaan met verlofdagen dan kan een arbeidsrecht advocaat bemiddelen of u indien nodig juridisch bijstaan als het tot een rechtszaak komt.

Een conflict over de arbeidsomstandigheden

Uw werkgever moet zich uiteraard houden aan de regels aangaande arbeidsomstandigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om werktijden, maar ook om veilig werken en goede voorzieningen op de werkplek. Als uw werkgever de regels overtreedt dan is het zaak om hem hierop aan te spreken. Als dit niet helpt kunt u een arbeidsrecht advocaat inschakelen om uw werkgever te dwingen om de regels in acht te nemen. Als het gaat om het schenden van wet- en regelgeving die is vastgelegd is de kans uiteraard groot dat de rechter u in het gelijk stelt. Als het een discutabel onderwerp is kan onze advocaat u bijstaan om te proberen de rechter te overtuigen.

Onderhandelen over uw ontslag

Als u wordt ontslagen dan zal uw werkgever u een voorstel doen voor wat betreft de voorwaarden. Ook al voldoet dit voorstel aan de wettelijke voorwaarden, toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld omdat u gedurende uw dienstverband altijd extra inzet heeft getoond waar uw werkgever duidelijk voordeel van heeft gehad. Ook kan het zijn dat u meent dat er een fout is gemaakt bij het berekenen van de wettelijke ontslagvergoeding. In dit soort gevallen kunt u zich laten bijstaan door een arbeidsrecht advocaat om bij de rechter betere voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst te vorderen. De praktijk leert dat dit vaak de moeite loont.

Mijn werkgever betaalt mijn salaris niet uit

Uw werkgever behoort op een vooraf vastgestelde datum het salaris uit te betalen. Blijft hij in gebreke dan heeft u na enkele dagen recht op de wettelijke rente over het niet betaalde salaris. Daar bovenop kan een boete worden opgelegd. Als uw werkgever niet kan aantonen dat er sprake is van overmacht, dan zal de rechter de rente en boete vrijwel altijd toewijzen. Dit geldt uiteraard ook als u bent ontslagen en nog recht heeft op achterstallig salaris dat niet of niet volledig wordt uitbetaald. Als uw werkgever onwillig is om dit loon alsnog te betalen dan kan de arbeidsrechtadvocaat u bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Advocaat kan u bijstaan in uw arbeidsconflict

Als u in conflict bent met uw werkgever, neem dan contact op via het formulier op deze pagina. Een advocaat staat u graag bij tijdens mediation of als dat nodig is een gang naar de rechter. Er wordt met u allereerst een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit gesprek is kosteloos. Als u besluit dat wij voor u aan de slag kunnen dan wordt de zaak opgepakt en zo snel mogelijk aanhangig gemaakt zodat u hopelijk snel krijgt waar u meent recht op te hebben. Als er sprake is van een noodsituatie, omdat u uw vaste lasten niet kunt betalen doordat uw werkgever in gebreke blijft, dan wordt er uiteraard haast gemaakt met de rechtsgang.