Contractenrecht advocaat

Een contractenrecht advocaat staat u bij als u een conflict heeft met een wederpartij die naar uw mening de contractueel gemaakte afspraken met u niet nakomt. Dit contract kan op van alles betrekking hebben. Het kan gaan om het uitvoeren van een opdracht, maar ook om het leveren van diensten of goederen. Als beide partijen het contract hebben ondertekend, dan is nakoming van de hierin opgenomen voorwaarden natuurlijk bindend voor beide partijen. Maar soms komt één van beide partijen de afspraken niet na, en dan kan de rechter een uitspraak doen over de redelijkheid daarvan. De contractenrecht advocaat kan u bijstaan als u hierover een procedure bij de rechtbank wilt starten.

Wanneer wordt er gewerkt met een contract?

Een contract wordt doorgaans gesloten tussen twee partijen, soms zijn meerdere partijen erbij betrokken. In het contract worden alle zaken opgenomen die betrekking hebben op de kwestie waarop het contract betrekking heeft. Het kan gaan om een arbeidsovereenkomst, een huurovereenkomst of om het leveren van een dienst of een zaak. Zo kunt u bijvoorbeeld een contract tekenen bij de aankoop van een huisdier, maar ook als u een band wilt boeken die komt spelen op de bruiloft van uw zoon. Natuurlijk is het heel vervelend als één van beide partijen de gemaakte afspraken niet nakomt. Als dit aan de orde is, dan is het zaak dat u eerst zelf de wederpartij wijst op het nakomen van het contract. Deze zogenaamde ingebrekestelling dient zo snel mogelijk nadat u constateert dat een afspraak niet wordt nagekomen te worden verstuurd. Dit kan per brief, maar het mag ook per e-mail.

Wat is de status van een contract?

In een contract worden afspraken tussen partijen opgenomen. Deze afspraken zijn na ondertekening voor beide partijen bindend. De enige voorwaarde is dat de wet altijd boven een contract staat. U mag dus in een contract geen punten opnemen waar de wet zich tegen verzet. Een voorbeeld: Als u online een product koopt, dan heeft u wettelijk het recht om dit product binnen 14 dagen terug te sturen en moet het aankoopbedrag worden terugbetaald. Als u een contract aangaat om via internet goederen te bestellen en deze voorwaarde wordt hierin nadrukkelijk verworpen dan mag dit wettelijk niet, tenzij het gaat om bijzondere gebruiksgoederen waarvan redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat ze worden teruggenomen door de leverancier.

Heeft een contract wel waarde?

Sommige mensen denken dat een contract niet veel waarde heeft. Want wat als één van beide partijen de afspraken niet nakomt? Hoe zorgt u er dan voor dat u alsnog krijgt waar u recht op heeft? Stel u koopt een rashond bij een fokker. En in het contract dat u tekent staat dat mocht de hond ziek worden, de fokker niet aansprakelijk is voor de dierenartskosten. Als uw nieuwe puppy inderdaad ziek blijkt te zijn, en als duidelijk is dat het om een erfelijke aandoening gaat, of om een aandoening die al bekend moet zijn geweest voordat het dier naar u verhuisde, dan kunt u op grond van de wet, de fokker aansprakelijk stellen voor de kosten van de dierenarts, of bij overlijden voor de aanschafkosten van een nieuwe hond. Ook al staat in het contract dat de fokker hiervoor niet aansprakelijk is. De wet gaat namelijk boven een contract. Stel nu dat de fokker in het contract heeft opgenomen dat hij bij ziekte van de hond ook de reiskosten die u moet maken om bij de dierenarts te komen zal vergoeden, dan is hij hieraan gehouden. Het is immers een contractuele afspraak die niet in de wet staat maar waar u beiden voor heeft getekend.

Een contract vooraf laten toetsen door de advocaat

Als u een contract gaat ondertekenen waar veel van af hangt, zoals voor een nieuwe baan met bepaalde voorwaarden en verantwoordelijkheden, dan is het gebruikelijk dat dit contract voordat u uw handtekening zet wordt getoetst door een advocaat contractenrecht. Zo kan worden gecontroleerd of de bepalingen die erin zijn opgenomen niet strijdig zijn met de wet en of ze ook redelijk zijn. Soms leest u over een punt heen en komt u er te laat achter dat u heeft ingestemd met iets waar u niet achter staat. Dan is het zeker zinvol om het contract aan een advocaat voor te leggen.

Maak een afspraak met onze contractrecht advocaat

Heeft u advies of bijstand van een contractrecht advocaat nodig? U kunt direct een afspraak maken. Als het gaat om het eventueel aanspannen van een rechtszaak wordt er een kennismakingsgesprek gepland. In dit gesprek bespreekt de advocaat de zaak met u en kijken we samen wat de beste aanpak is. Als u besluit om de zaak door te zetten kunt u een kostenbegroting ontvangen, deze kunt u dan indien van toepassing voorleggen aan uw rechtsbijstandsverzekering. Als het gaat om de juridische toetsing van een contract kunt u vooraf een prijsopgave ontvangen en het contract naar ons mailen.