Omgevingsrecht advocaat

Een omgevingsrecht advocaat houdt zich bezig met de juridische kant van grote infrastructuur projecten. Als er gebouwd of gesloopt gaat worden, als er wegen worden aangelegd of andere aanpassingen aan de omgeving worden gemaakt, dan spelen hierbij vaak tegenstrijdige belangen. Denk aan het milieu versus de economie, of woningbouw versus bedrijfsruimte. Met dit soort vraagstukken en natuurlijk het vinden van de voor alle partijen best passende oplossing houdt de omgevingsrecht advocaat zich bezig.

Kunnen de bouwplannen doorgaan?

Projectontwikkelaars ergeren zich vaak enorm aan de traagheid waarmee beslissingen worden genomen over het toestaan van bouwactiviteiten. Gemeenten en andere overheden nemen vaak zeer ruim de tijd om beslissingen te nemen, waarbij alle aspecten zorgvuldig worden afgewogen. Ze kunnen vaak ook niet anders, omdat er nu eenmaal verschillende belangen spelen. Het milieu speelt de laatste jaren een grote rol, er kan niet zomaar meer worden gebouwd want dat stuit op bezwaren voor bijvoorbeeld PFAS of de uitstoot van CO2 tijdens de bouw en ook nadat deze is afgerond.

Kan de omgevingsrecht advocaat ervoor zorgen dat de vergunning er komt?

Wanneer u als projectontwikkelaar een omgevingsrecht advocaat in de arm neemt is het zeker niet zo dat deze wel ‘even’ kan regelen dat de zo vurig gewenste bouwvergunning er snel komt. Hij of zij kan wel voor en namens u met de gemeente of andere overheden onderhandelen over de vraag of de vergunning er kan komen en zo ja aan welke voorwaarden dan moet worden voldaan. Als duidelijk is wat de eisen zijn voor het afgeven van een vergunning kunt u als projectontwikkelaar hierop inspelen door bijvoorbeeld de bouwplannen aan te passen of anderszins maatregelen te nemen zodat het project binnen de grenzen van wet- en regelgeving valt.

De bouwsector staat onder druk

De bouwsector staat anno 2020 onder druk van verschillende kanten. Enerzijds is er de wens om zo snel mogelijk woningen te bouwen om het enorme tekort op te heffen. Anderzijds is er het gebrek aan geschikte bouwlocaties, hoge grondprijzen en traag werkende overheden die het onmogelijk maken om een bouwproject snel te realiseren. Overheden willen vaak wel meewerken, maar wetten en procedures staan hier vaak in de weg. De Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2022 van kracht is, geeft de overheid meer mogelijkheden om beslissingen te nemen over bouwaanvragen en ook zelf hiertoe het initiatief te nemen. De regering doet al het mogelijke om vooral de woningbouw weer meer vlot te trekken, omdat er jaarlijks tienduizenden extra huizen nodig zijn.

Wat kan ik doen als grond moet worden onteigend?

Er zijn bouwlocaties in Nederland die in tientallen stukjes zijn geknipt. De grond werd te koop aangeboden om er te bouwen, maar dat kwam er om verschillende redenen niet van. Als u als projectontwikkelaar op zo’n locatie wilt gaan bouwen dan krijgt u dus te maken met verschillende partijen. Die willen vaak het maximale halen uit het verkopen van de grond. Daardoor kan het uiteindelijk een duur project worden als u voor de grond de hoofdprijs moet betalen. Als particuliere partij kunt u geen grond onteigenen, u kunt alleen onderhandelen. Een gemeente kan wel onteigenen, maar zal zich ook dan aan de regels moeten houden. Een advocaat omgevingsrecht kan zowel een gemeente als een grondeigenaar bijstaan in de onderhandelingen over het onteigenen van grond. Hierbij zal de advocaat de belangen van de cliënt uiteraard zo goed mogelijk behartigen.

Zorg voor het milieu is een ‘hot item’

Bij het realiseren van bouwprojecten spelen milieuaspecten een grote rol. Er moet bijvoorbeeld genoeg ruimte zijn voor groen. Zo kan het dus zijn dat de gemeente of de provincie bezwaar maakt tegen uw plannen maar dat dit bezwaar vervalt met kleine aanpassingen. Een groendak op een woning of bedrijfspand kan bijvoorbeeld al het verschil maken. Ook met dit soort zaken kan de omgevingsrecht advocaat u bijstaan. Ook bij het aanvragen van vergunningen die met milieu te maken hebben kan een jurist met kennis van zaken erg nuttig zijn. Zo hoeft u zelf niet in de materie te duiken wat vaak veel meer tijd en daardoor geld kost dan een deskundige advocaat omgevingsrecht in te schakelen.

De snelste manier om in contact te komen met een omgevingsrecht advocaat

Lang niet ieder advocatenkantoor heeft een omgevingsrecht advocaat in huis. Het kan dan soms best lastig zijn om een goede advocaat te vinden die u bij kan staan als u bijvoorbeeld met de gemeente of de provincie in onderhandeling bent over het bestemmingsplan van een stuk bouwgrond. Door de onderhandelingen efficiënt te voeren kan de vergunning er misschien wel sneller zijn dan waar u rekening mee had gehouden. U kunt het formulier op deze pagina invullen en wij geven uw gegevens door aan een aangesloten advocatenkantoor dat de juiste kennis en expertise in huis heeft om u zo goed mogelijk te helpen. U beslist uiteraard altijd zelf of u contact zoekt met het kantoor en of u na een – meestal kosteloos – kennismakingsgesprek met dit kantoor al dan niet in zee wilt gaan.