Personen- en familierecht advocaat

Een personen- en familierecht advocaat staat u bij als het gaat om zaken die met uw persoonlijke leven te maken hebben. Het bekendste voorbeeld is een echtscheiding, maar ook als het gaat om het wettig maken van een adoptie of het regelen van het ouderlijk gezag over de kinderen na een scheiding is het personen- en familierecht van toepassing. Omdat het hier gaat om zeer persoonlijke zaken is het altijd verstandig om een advocaat in te schakelen om uw belangen te behartigen. Zo voorkomt u dat u, omdat er emoties meespelen. Belangrijke zaken over het hoofd ziet.

Een scheiding goed regelen met een ervaren advocaat

Als u en uw partner besluiten om uit elkaar te gaan dan wilt u de afwikkeling van de scheiding natuurlijk goed regelen. Zeker als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er voor hen een goede regeling wordt getroffen. Bij welke ouder gaan de kinderen wonen? Is er co-ouderschap? Hoe is de omgangsregeling geregeld? Dit soort zaken wordt doorgaans vastgelegd in een convenant. Als beide ouders het eens zijn over wat hierin staat en allebei hun handtekening zetten, zal de rechter het convenant vaststellen door het onderdeel te maken van de gerechtelijke uitspraak over de echtscheiding. Daarmee krijgt een convenant een wettelijke status en zijn beide partijen hieraan gehouden.

Wat regelt u nog meer in een echtscheidingsconvenant?

In een echtscheidingsconvenant worden niet alleen afspraken vastgelegd over de minderjarige kinderen. Hierin kunt u ook afspreken of er alimentatie wordt betaald en zo ja hoeveel en voor welke periode. Daarnaast kunnen er afspraken worden vastgelegd over de boedelverdeling, de verkoop van de echtelijke woning en wie verantwoordelijk is voor schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Ook bijzondere afspraken, zoals het gebruik van een vakantiewoning in het buitenland of de verdeling van kostbaarheden zoals kunstvoorwerpen, kunt u in een echtscheidingsconvenant vastleggen. Als dit soort zaken vooraf in goed overleg kan worden geregeld is de echtscheiding des te sneller geregeld en kan deze vlot worden afgehandeld. Als beide partijen het overal over eens zijn dan kan een echtscheiding binnen 4 tot 6 weken worden geformaliseerd.

Wat kan ik doen als mijn ex-partner geen alimentatie betaalt?

Als de rechter bij een echtscheiding heeft bepaald dat uw ex-partner alimentatie moet betalen dan is hiermee een wettelijke verplichting ontstaan. Als uw ex-partner de afspraken niet nakomt, kunt u een advocaat personen- en familierecht inschakelen om bij de rechter te vorderen dat u alsnog de opgelegde alimentatie ontvangt. Dit kan ook aan de orde zijn als is vastgelegd dat de alimentatie jaarlijks wordt geïndexeerd en uw ex-partner weigert om de indexering toe te passen. Dit geldt uiteraard zowel voor alimentatie die u voor uzelf krijgt als ook voor een vergoeding voor de kosten van onderhoud van de kinderen. Als de rechter uw eis toewijst kan via een gerechtsdeurwaarder eventueel beslag worden gelegd op het inkomen van uw ex-partner om op die manier betaling af te dwingen.

Mediation bij echtscheiding

Het is heel gebruikelijk om bij een echtscheiding mediation toe te passen. Dan wordt in goed overleg tussen beide partijen afgesproken hoe de scheiding wordt afgewikkeld. Dit is natuurlijk altijd beter dan wanneer de ex-partners als twee kemphanen tegenover elkaar voor de rechter staan. Door te kiezen voor mediation, waarbij de jurist de belangen van beide partijen zo goed mogelijk probeert te behartigen, bespaart u bovendien kosten. Als u allebei een eigen advocaat in de arm neemt bent u immers duurder uit. Als er naar aanleiding van mediation afspraken worden gemaakt waar beide partijen zich in kunnen vinden dan worden deze vastgelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant. Dit wordt door beide partijen ondertekend, waarna de rechter het als onderdeel van de echtscheiding vaststelt waardoor het convenant een wettelijke status krijgt.

Het personen- en familierecht bij adoptie

Wanneer u een kind adopteert, bijvoorbeeld uit het buitenland of een minderjarig kind van een overleden familielid, dan doet de rechter op zeker moment uitspraak over het ouderschap en het wettelijk gezag. U kunt alleen het ouderlijk gezag krijgen als de biologische ouders, soms is dat alleen de moeder, hier afstand van doen. Dit is een procedure die geruime tijd in beslag neemt. Het is dus niet zo dat als u een kind uit het buitenland adopteert, u hierover binnen enkele weken na aankomst in Nederland het ouderlijk gezag krijgt. Jeugdzorg is hier nauw bij betrokken.

Vind een personen- en familierecht advocaat

Bent u op zoek naar een ervaren personen- en familierecht advocaat? Vul dan het formulier op de website in. U ontvangt van ons de gegevens van advocatenkantoren bij u in de regio die u mogelijk kunnen helpen. U kunt vervolgens contact met he3t kantoor van uw keuze opnemen om een afspraak te maken. Een intake gesprek is doorgaans kosteloos. U kunt altijd een indicatie van de kosten opvragen, bijvoorbeeld om deze voor te leggen aan uw rechtsbijstandverzekering.